Washing in courtyard
Rifkah Goldberg Cat. no. 055 (1982) - 70.0 cm x 53.0 cm (oils)